Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1.  Bendrosios nuostatos

1.1.     Šios UAB „Eurofloros prekyba“ internetinės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su UAB „Eurofloros prekyba“ taisyklėmis, su jomis sutinku ir sutinku besąlygiškai jų laikytis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB „Eurofloros prekyba“ teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2.     UAB „Eurofloros prekyba“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus UAB „Eurofloros prekyba“ Pirkėjas bus informuotas.

1.3.     UAB „Eurofloros prekyba“ internetinės parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekyba užsienyje vykdoma atskiru susitarimu, kuris nesusijęs su šiomis taisyklėmis.

1.4.     Pirkti UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1.    Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra ribotas teismo tvarka;

1.4.2.    Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3.    Juridiniai asmenys;

1.4.4.    Visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.  Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti prekes UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes. Prekės priimamos jei nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas remiantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

2.3.     Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4.     Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai UAB „Eurofloros prekyba“ administraciją tel. +37069946898 arba el.paštu eshop@euroflora.lt.

2.5.     Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6.     Pirkėjas naudodamasis UAB „Eurofloros prekyba“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.  Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1.     UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pakeitus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

3.2.     Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine prekybos parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3.     Susidarius svarbioms aplinkybėms, UAB „Eurofloros prekyba“ gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

3.4.     UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.5.     UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.6.     UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, pagal pasirinktą pristatymo būdą.

3.7.     UAB „Eurofloros prekyba“, dėl svarbių aplinkybių negalėdama pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

3.8.     UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą UAB „Eurofloros prekyba“ internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus LR įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

4.  Prekių apmokėjimo tvarka

4.1.     Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

4.1.1.    Grynais. Prekės bus užsakytos www.euroflora.lt internetinėje parduotuvėje, o apmokėjimas atliekamas prekių atsiėmimo metu Metalo g. 23, Vilnius esančiame sandėlyje;

4.1.2.    Banko pavedimu. Mokant už prekes šiuo būdu Pirkėjas turi pervesti reikiamą pinigų sumą į pasirinktą UAB „Euroflora“ banko sąskaitą;

4.1.4.    Gavus apmokėjimą, išskyrus 4.1.1. atveju, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

4.2.     Prekių kainos UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje pateiktos eurais su PVM.

4.3.     Pirkėjui sudarius sutartį su UAB „Eurofloros prekyba“ (paspaudus nuorodą „Mokėti“), skiltyje „Mano užsakymai“ paspaudus nuorodą „Sąskaita PDF“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti sąskaitą – faktūrą. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina eurais, įskaitant visus mokesčius, tame tarpe ir pristatymo mokesčiai.

5.  Prekių pristatymo sąlygos

5.1.     Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą.

5.2.     Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti UAB „Eurofloros prekyba“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3.     Prekės pristatomos UAB „Eurofloros prekyba“ darbuotojų arba jos įgalioto atstovo.

5.4.     Į Lietuvos miestus (išskyrus Neringą) prekės pristatomos pagal iš anksto nustatytą fiksuotą 5,00 Eur mokestį, jei prekių suma viršija 100,00 Eur pristatymas pirkėjui nieko nekainuoja.

5.4.1.     Į Neringą prekių pristatymas kainuoja 70 eur. Dėl pristatymo į šį regioną prašome kreiptis el.paštu eshop@euroflora.lt.

5.5.     Prekių pristatymo sąlygos:

5.5.1.    Prekės po apmokėjimo yra pristatomos per 3 – 3 (tris - penkias) darbo dienas;

5.5.2.    Prekių pristatymo kaina yra fiksuota – 5,00 Eur.

5.5.3.    Nemokamai prekės pristatomos užsakant prekių už 100,00 Eur ir daugiau.

5.5.4.    Kiekvieno pristatymo metu su Pirkėju susisiekiama dėl jam patogaus pristatymo laiko.

5.5.5.    Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.

5.6.     UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja pristatyti prekes pagal Taisyklėse nurodytas sąlygas. Šių sąlygų terminai netaikomi tais atvejais, kai UAB „Eurofloros prekyba“ sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo UAB „Eurofloros prekyba“ nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.7.     Visais atvejais UAB „Eurofloros prekyba“ atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.8.     Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su UAB „Eurofloros prekyba“ įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei dalyvaujant siuntos vežėjui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, UAB „Eurofloros prekyba“ yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.  Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

6.1.     Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

6.2.     Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

6.2.1.    Apie grąžinamas kokybiškas prekes pardavėjui reikia pranešti per 14 d. nuo prekių gavimo;

6.2.2.    Grąžinamos prekės turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje;

6.2.3.    Grąžinamos prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos, nepažeistos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama prekė yra nekokybiška);

6.2.4.    Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.2.5.    Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, pirkimo čekį) ir užpildyti grąžinimo dokumentą. Grąžinimo dokumento formą pirkėjas gauna pateikęs prašymą grąžinti prekę;

6.2.6.    UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.2.7.    Kai prekė grąžinama ne dėl prekės kokybės ir ne dėl UAB „Eurofloros prekyba“ kaltės, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi savo kaštais pristatyti pats į UAB „Eurofloros prekyba“ pardavimo tašką, iš kurio pirko arba siųsti naudojantis savo pasirinkto ar UAB „Eurofloros prekyba“ kurjerio paslaugomis.

6.3.     Grąžintinas prekes pardavėjas įsipareigoja atsiimti per 7 dienas po pranešimo gavimo.

6.3.1.    Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba grąžinti už prekes sumokėtus pinigus. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

6.4.  Pinigai pervedami pirkėjui į nurodytą sąskaitą prekių gražinimo akte per 14 d. nuo pranešimo apie grąžinamas prekes gavimo.

6.5.     Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

7.     Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1.     Kiekvienos  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2.     UAB „Eurofloros prekyba“ neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

7.3.      Tikrasis produktas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra produkto komplektacijoje.

8.  Asmens duomenų apsauga

8.1.     Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje, turi užsiregistruoti  šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Registruodamasis pirkėjas taip pat įveda prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el.pašto adresą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog nurodytu el.pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. UAB „Eurofloros prekyba“ patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslais. UAB „Eurofloros prekyba“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims išskyrus UAB „Eurofloros prekyba“ partnerius teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu tinkamu vykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

8.2.     Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, UAB „Eurofloros prekyba“ tvarko tik statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

8.3.     Jei pirkėjas nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, registruodamasis turi pažymėti varnelę ties „nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tiksliais“. Jei pirkėjas pažymėjo jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, tačiau nori atsisakyti tokių pranešimų, tai gali padaryti savo paskyroje punkte „mano asmeninė informacija“ arba informuoti e.paštu eshop@euroflora.lt

8.4.     Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jei registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve.

8.5.     Pirkėjas turi šias teises:

8.5.1.    Žinoti ir būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

8.5.2.    Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

8.5.3.    Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

8.5.4.    Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.euroflora.lt

8.6.     UAB „Eurofloros prekyba“ yra registruota asmens duomenų valdytoju Valstybinėje Asmens Duomenų inspekcijoje.

9.  Atsakomybė

9.1.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, UAB „Eurofloros prekyba“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2.     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis UAB „Eurofloros prekyba“ internetine parduotuve.

9.3.     Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės Pirkėjo prisijungimo duomenimis, UAB „Eurofloros prekyba“ šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4.     UAB „Eurofloros prekyba“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į UAB „Eurofloros prekyba“ rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinimo su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5.     Jei UAB „Eurofloros prekyba“ elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, UAB „Eurofloros prekyba“ nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių nepriežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja;

9.6.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10.  UAB „Eurofloros prekyba“ taikomos rinkodaros priemonės

10.1.  UAB „Eurofloros prekyba“ savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2.  UAB „Eurofloros prekyba“ turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atnaujinimo momento.

11.  Apsikeitimas informacija

11.1.  UAB „Eurofloros prekyba“ visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el.paštu.

11.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia UAB „Eurofloros prekyba“ internetinėje parduotuvėje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.  Baigiamosios nuostatos

12.1.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2.  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.